Contact: 042 293 3335  |  Email: pieterseinc@attorneys.law.za   |  Address: 22 Schelde Street 6330 Jeffrey’s Bay, South Africa

Hierdie is ‘n onderwerp wat partykeer vermy word, maar ongelukkig kan dit negatiewe gevolge inhou vir die geliefdes wat ‘n persoon agterlaat by sy/haar afsterwe indien daar nie aandag gegee word aan die opstel van ‘n behoorlike Testament nie.

 

Hoekom is dit belangrik om ‘n Testament te hê?

Die opstel van ‘n Testament is vir die meeste mense die eerste stap van Boedelbeplanning. Al het iemand moontlik nie omvattende boedelbeplanning nodig nie, het almal van ons gewoonlik tog die begeerte om deur ‘n Testament aan te dui hoe jou besittings/eiendom na jou dood verdeel moet word.

Wanneer jy nie meer daar is om te se hoe jou besittings verdeel moet word nie, is jou Testament dus die enigste middel om jou laaste wense en wil oor te dra aan jou naasbestaandes, en tree in werking by afsterwe.

Wat gebeur indien ek sou sterf SONDER ‘n Testament?

lndien jy tot sterwe sou kom sonder ‘n Testament, of indien jou Testament ongeldig verklaar word , sal dit veroorsaak dat die boedel volgens die bepalinge van die Intestate Erfreg verdeel word waarvan die voorskrifte vervat is in die Wet op Intestate Erfopvolging 81 van 1987.

Watter vereistes word deur die Wet gestel om ‘n geldige Testament te hê?

Die Suid Afrikaanse Reg laat die vryheid van testasie toe, wat beteken dat daar geen verpligte erfreg of verdeling bestaan nie en jy vry is om jou laaste wense en wil uit te spreek soos jy wil en aan wie jy wil. Daar is wel sekere vereistes waaraan ‘n geldige Testament moet voldoen, en dit sluit in:

Bevoegde Testateur/Testatrise:

Enige iemand bo die ouderdom van 16 jaar wat bevoeg is om die uitwerking van sy Testament te verstaan, is bevoeg om ‘n Testament te kan hê.

Ondertekening:

Wanneer die Testament opgestel is, moet dit in die teenwoordigheid van ten minste twee bevoegde getuies onderteken word . Die getuies moet teenwoordig wees wanneer die testateur teken aangesien hulle nie die inhoud van die Testament attesteer nie maar wel die handtekening van die testateur. lndien die Testament uit meer as een bladsy bestaan, moet elke bladsy deur die Testateur onderteken word en die getuies die laaste bladsy. (Ons laat steeds die getuies elke bladsy onderteken vir volledigheidhalwe.)

Bevoegde Getuies:

‘n Bevoegde getuie is enigeiemand van 14 jaar en ouer wat by die ondertekening van die Testament bevoeg is om getuienis in ‘n geregshof af te lê. lndien die getuies onbevoeg is sal dit veroorsaak dat die Testament ongeldig verklaar word. Geen benoemde begunstigde in die Testament mag as getuie teken nie, en is dit dus belangrik dat die getuies onafhanklik staan van die testateur, anders kan ‘n persoon wat in die Testament benoem word as begunstigde, se benoeming nietig verklaar word indien hy die Testament as getuie onderteken het.

 

Wie stel ek aan as die Eksekuteur en beredderaar van my boedel?

By afsterwe tree jou Testament in werking en moet die Eksekuteur dan jou Testament interpreteer om jou bedoeling te bepaal. Hy is verantwoordelik vir die bereddering deur beheer oor al jou bates te neem, laste te betaal en uitbetalings aan die erfgename te doen. Die Meester van die Hooggeregshof is verantwoordelik vir die aanstelling van die Eksekuteur wat jy in jou Testament nomineer.

Hoewel dit jou vrystaan om enige persoon te nomineer as Eksekuteur, is dit altyd raadsaam om ‘n deskundige, soos ‘n Prokureur, aan te stel vir hierdie doel aangesien hierdie persoon regtens verantwoordelik is teenoor die Meester en al die belanghebbendes vir die behoorlike uitvoering van sy pligte.

Die Meester kan Sekuriteit-stelling van ‘n Eksekuteur versoek vir die behoorlike uitvoering van sy pligte tensy daar afstand gedoen is in die Testament. Die wet skryf Eksekuteursvergoeding voor teen 3,5% van die bruto waarde van die boedel en 6% van die bruto inkomste na datum van dood. lndien die Eksekuteur geregistreer is vir BTW, sal BTW bygevoeg word. Die koste kan vooraf onderhandel word en in die
Testament vervat word om enige onduidelikheid te vermy.

Ek is getroud. Moet ek en my eggenote ‘n gesamentlike Testament opstel of
elkeen afsonderlik?

lndien jy binne gemeenskap van goedere getroud is beskou die reg jul boedel as een gesamentlike boedel en maak dit dus geen verskil of jul ‘n gesamentlike Testament of afsonderlike Testamente het nie en het elke eggenoot dus ‘n 50% aandeel in die algehele boedel.

lndien jy buite gemeenskap van goedere getroud is, hang dit ook af of jul met die aanwasbedeling getroud is of daarsonder. Dit is dan ook jul keuse of jul ‘n gesamentlike Testament, of afsonderlike Testamente wil opstel waarin elke party tot die huwelik sy bates kan bemaak na goeddunke, afhangende van die aanwasbedeling.

Hoe gereeld moet ek my Testament hersien?

Dit is raadsaam om jou Testament ten minste elke drie jaar te hersien. lndien enige belangrike veranderinge plaasgevind het soos: die afsterwe van ‘n begunstigde; die geboorte van ‘n nuwe erfgenaam; indien jy in die huwelik getree het of intussen geskei is; bates bygekry het in byvoorbeeld die vorm van vaste eiendom of dit intussen verkoop het, moet die Testament so spoedig moontlik aangepas word om vir enige
gebeurlikheid voorsiening te maak.

Ter Afsluiting:

Die belangrikheid van ‘n behoorlike en wettige Testament kan nie meer beklemtoon word nie. Dit is van uiterste belang om behoorlike uitvoering te kan gee aan jou laaste wil en wense, en word dikwels agterwee gelaat met die gedagte dat daar nog genoegsame tyd sal wees om jou Testament te laat opstel.

Volgende keer sal aspekte soos Eksekuteurskoste, Boedelbelasting,
Kapitaalwinsbelasting en Oorsese-bates aangespreek word. Daar is heelwat faktore wat ‘n rol speel in behoorlike boedelbeplanning en elke persoon se omstandighede is uniek.

Ons firma kan u behulpsaam wees in die opstel van ‘n Testament en is u welkom om ‘n afspraak te maak.

Ons kantore is gelee te:
22 Scheide Straat
Jeffreysbaai, 6330

Kontak ons gerus op (042)293-3333 of estates@attorneys.law.za