Contact: 042 293 3335  |  Email: pieterseinc@attorneys.law.za   |  Address: 22 Schelde Street 6330 Jeffrey’s Bay, South Africa

Wat is ‘n Huweliksvoorwaardekontrak?

Dit is n kontrak wat die huweliksgoederebedeling tussen man en vrou reel en die persone moet bevoeg wees om so ‘n kontrak aan te goon en die persone moet mekaar trou no sluiting van so ‘n kontrak.

 

Wat gebeur as ek NIE ‘n Huweliksvoorwaardekonfrak sluit en in die huwelik tree?

Die partye is dan outomaties binne gemeenskap van goedere getroud en kan slegs ‘n Huweliksvoorwaardekontrak bewerkstellig deur middel van ‘n Hooggeregsaansoek waarin die Hof genader word vir toestemming om ‘n HVK te sluit no die sluit van ‘n huwelik. Dit is ‘n baie duur proses wat vermy kan word deur voor jou troudag die nodige Huweliksvoorwaardekontrak te sluit.

Wat beteken dit as persone binne qemeenskap van goedere getroud is?

 • Die persone se bates maak deel uit van ‘n gesamentlike boedel en bemoeilik dit boedelbepanning in sekere gevalle.
 • Partye in so ‘ n huwelik se bates is blootgestel aan die risiko’s van siviele eise of in geval van sekwestrasie van een van die partye sal dit sekwestrasie van die gesamentlike boedel beteken.
 • Vaste eiendom kan byvoorbeeld nie net op een persoon se naam gekoop word nie maar moet op beide partye se name registreer word.

Hoekom ‘n Huweliksvoorwaardekontrak?

Die oogmerk van ‘n Huweliksvoorwaardekontrak is om die gemeenskap van goedere en van wins en verlies van die huwelik uit te sluit en die aanwasbedeling hetsy in of uit te sluit.

Wat is die aanwasbedeling:

‘n Eenvoudige verduideliking is die waarde wat ‘n party in die huwelik se boedelwaarde gegroei het vanaf sluit van huwelik tot datum van ontbinding van die huwelik as gevolg van dood of egskeiding. Die partye wat se waarde minder is kan ‘n eis instel gelyk aan die helfte van die waarde van die aanwas waarmee sy/haar waarde oorskry word.

Kan minderjariges wat in die huwelik tree ‘n Huweliksvoorwaardekontrak sluit?

Ja, mits bygestaan deur die ouers of voog.

Kan persone van dieselfde geslag ‘n Huweliksvoorwaardekontrak sluit?

Ja, kragtens die “Civil Union Act 17 van 2006” kan huweliksmaats in ‘n siviele verbintenis ‘n geldige huweliksvoorwaardekontrak sluit en registreer.

Wie kan ‘n Huweliksvoorwaardekontrak opstel:

 • Slegs ‘n toegelate en praktiserende Notaris mag ‘n Huweliksvoorwaardekontrak attesteer. Die Notaris mag nie ‘n persoonlike belang by die kontrak he nie.
 • Die Huweliksvoorwaardekontrak moet binne 3 maande no die ondertekening voor die Notaris in die Aktekantoor geregistreer word en indien buite Suid- Afrika onderteken binne 6 maande no die ondertekening in die aktekantoor geregistreer word.

Watter inligting word benodig deur die Notaris:

 • Die partye se ID dokumente, indien minderjarig die geboortesertifikaat ook, Maatskappy en polisnommer indien sekere polisse daarin vermeld goon word. Opsomming van bates van albei partye.
 • lndien ‘n derde party ‘n skenking van ‘n bate aan een van die partye sal hy/sy ook ‘n party tot die huweliksvoorwaardekontrak wees.

Kan ‘n Huweliksvoorwaardekontrak gewysig word?

 • Die partye kan voor sluiting van die huwelik die kontrak wysig of kanselleer aangesien dit eers regskrag kry no die datum van die huwelik.
 • No sluiting van die huwelik kan die huweliksvoorwaardekontrak slegs deur ‘n Hooggeregshof aansoek gewysig word.

Belastingwette:

 • Geen skenkings belasting is betaalbaar op die waarde van eiendom wat ingevolge ‘n behoorlike geregistreerde Huweliksvoorwaardekontrak geskenk IS.
 • Geen boedelbelasting is betaalbaar op die waarde van eiendom aan ‘n gade geskenk ingevolge ‘n Huweliksvoorwaardekontrak.
 • Enige aanwas- eis verkry deur of teen die boedel van ‘n afgesterwe gade sal in berekening gebring word vir boedelbelasting doeleindes.

Ter Afsluiting:

Dit is werklik belangrik vir ‘n voornemende paartjie om ‘n Huweliksvoorwaardekontrak aan te goon. Maak ‘n afspraak met ‘n Notaris (Prokureur wat ‘n verdere eksamen afgele het en toegelaat is in die Hooggeregshof om as ‘n Notaris te praktiseer) om aldie opsies te bespreek en die Huweliksvoorwaarde kontrak op te stel of te registreer.

Ons firma kan u behulpsaam wees en is u welkom om ‘n afspraak te maak.

Onthou om dit ‘n maand of twee vir die troudatum te finaliseer.

Ons kantore is gelee te:
22 Schelde Straat
Jeffreys Baai, 6330

Kontak ons gerus op 042 293-3335 of reception@attorneys.law.za.